Regulamin Sklepu TVSat EMI

Regulamin sprzedaży internetowej:

§ 1 Informacje ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresami WWW:
a. www.sklep-tvsat.com
b. www.sklep-tvsat.pl

zwany w dalszej części regulaminu Sklepem TVSat EMI
 prowadzony jest przez przedsiębiorcę:

Marek Twardowski
os. Bohaterów Września 65/41
31-621 Kraków

Prowadzącego działalność pod firmą FHU EMI Marek Twardowski
Wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.firma.gov.pl)

NIP:  678-198-30-11
REGON:  357046161
VAT UE:  PL6781983011

zwaną w dalszej części regulaminu:
- Sklepem TVSat EMI
- Firmą EMI

2. Każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych,
osoba prawna lub podmiot gospodarczy może dokonać zakupu w Sklepie TVSat EMI
i w dalszej części regulaminu zwana jest Klientem.

3. Regulamin dotyczący ogólnych warunków sprzedaży wyszczególnionych poniżej
stanowi umowę pomiędzy Klientem a Firmą EMI.

4. Ceny podane na stronie są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

Wszelkie informacje o produktach przedstawione na stronie nie są ofertami
w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do składania zamówień.

§ 2 Składanie Zamówień

 Ceny produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT właściwy dla danego produktu)

1. Warunkiem niezbędnym do dokonania zakupów w Sklepie TVSat EMI
jest prawidłowe i dokładne wypełnienie formularza rejestracyjnego
  w którym dane będą zgodne ze stanem faktycznym.

Klient może także dokonać zakupów bez rejestracji konta ( paragraf: 2.2 )

Zamówienia można także składać drogą emailową na adres:  info@sklep-tvsat.com

a także telefonicznie:

(12) 396-37-67, (12) 444-75-65

mobile (GSM): 790-83-33-66

Niezbędna jest również akceptacja niniejszego Regulaminu.

2. Klient ma także możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji
podając jedynie imię, nazwisko (lub dane firmy)
oraz adres na który zamówiona przesyłka ma być doręczona.
Pełnej rejestracji dokonuje się po zalogowaniu w Panelu Użytkownika.

3. Z chwilą potwierdzenia przez Firmę EMI realizacji Zamówienia dochodzi
do zawarcia pełnoprawnej umowy sprzedaży, wymienionych w formularzu towarów,
pomiędzy Firmą EMI a Klientem.

4. Klient zobowiązany jest do podania numeru telefonu
(stacjonarnego lub komórkowego) i adresu e-mail,
pod którymi możliwe będzie potwierdzenie zamówienia.

5. Firma EMI zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego Zamówienia oraz
jego anulowania w przypadku Zamówień, które wzbudzają wątpliwość,
co do rzetelności i prawdziwości,
niemożliwych do potwierdzenia lub złożonych
za pomocą nieprawidłowo wypełnionego formularza.

6. Dla zamówień złożonych na stronie WWW do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania wiadomości e-mail.

7. Fakt złożenia Zamówienia przez Klienta zostanie automatycznie potwierdzone
na adres e-mail podany przez Klienta niezwłocznie po jego złożeniu.

8. Koszty dostawy ponosi Klient i zostaną one doliczone do Zamówienia
wg. opcji wybranej przez Klienta
(chyba że jest to towar z PROMOCJI  "Wysyłka GRATIS")

Promocja - Wysyłka GRATIS:

Wszystkie produkty objęte tą promocją podlegają
bezpłatnej wysyłce poprzez firmę kurierską InPost

9. W momencie złożenia zamówienia jest generowany rachunek PROFORMA  zgodnie
z danymi umieszczonymi przez Klienta w Zamówieniu.
Firma EMI wystawia dowody zakupu w postaci faktur VAT lub paragonów fiskalnych

10. Od momentu otrzymania wpłaty za zakupiony produkt przez klienta, Sklep EMI przekaże zakupiony towar do wysyłki do klienta w ciągu dwóch dni roboczych.

§ 3 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów (czyli podmiotem decydującym o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych) jest Marek Twardowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FHU EMI Marek Twardowski z siedzibą: os. Bohaterów Września 65/41 31-621 Kraków, NIP:  678-198-30-11, REGON:  357046161.
2. Administrator danych osobowych Klientów przetwarza dane osobowe swoich klientów zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) – obowiązującym od 25 maja 2018 r.

3. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów, którzy wskazali je dobrowolnie w formularzu rejestracji konta na platformie sklepu internetowego Sklep TVSat EMI lub podały w poczcie elektronicznej składając zamówienie bez rejestracji.
4. Przetwarzanie danych osobowych Klientów jest niezbędne w celu wykonania zawartej z Klientem umowy sprzedaży, wystawienia rachunku lub faktury oraz wysyłki zamówionego towaru, a także obsługi zgłoszeń reklamacyjnych oraz wsparcia technicznego w zakresie korzystania ze sklepu internetowego Sklep TVSat EMI - w tym zakresie zgoda Klienta  nie jest wymagana, albowiem przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wykonania umowy i stanowi usprawiedliwiony cel.

5. Administrator przetwarza także dane osobowe w celach marketingowych pod warunkiem udzielenia zgody przez Klienta. 
6. Klient ma prawo wglądu oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia,
sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania
lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
7. Zarejestrowani Klienci mogą przeglądać i modyfikować  swoje dane osobowe znajdujące się w bazie serwisu, poprzez formularz dostępny Panelu użytkownika lub zwracając się bezpośrednio do Administratora danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@sklep-tvsat.com.
8. Klienci niezarejestrowani w sprawach dotyczących ich danych osobowych powinni kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej z administratorem danych osobowych: info@sklep-tvsat.com.
9. Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Dane osobowe są przechowywane w przypadku zarejestrowanych Klientów, do czasu rezygnacji z konta Klienta w sklepie internetowym Sklep TVSat EMI oraz przez czas niezbędny do realizacji zawartej umowy sprzedaży oraz okres obowiązywania uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji (jeśli została udzielona przez sprzedawcę), a w przypadku niezarejestrowanych Klientów jedynie przez czas niezbędny do realizacji zawartej umowy sprzedaży oraz okres obowiązywania uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji (jeśli została udzielona przez sprzedawcę). Ustawowy termin rękojmi na sprzedane rzeczy ruchome wynosi 2 lata liczone od dnia wydania towaru nabywcy. Okres gwarancji zależy od warunków gwarancji.

11. Dane osobowe są udostępniane podmiotom zewnętrznym i wspierającym świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sklep TVSat EMI, takim jak firmy kurierskie, podmioty zapewniające usługi płatnicze oraz wykonujące usługi internetowe, hostingowe i marketingowe.

12. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 § 4 Prawa autorskie

1. Logo Sklepu TVSat EMI, logo Firmy EMI, nazwa, wszelkie treści opublikowane na stronie Sklepu TVSat EMI, wygląd strony oraz zdjęcia produktów stanowią własność Firmy EMI  i są chronione prawem autorskim.

2. Jakiekolwiek użycie powyższych materiałów może nastąpić jedynie
 po uzyskaniu pisemnej zgody Firmy EMI.

3. Wszelkie znaki towarowe przedstawione na stronie Firmy EMI są własnością
podmiotów uprawnionych z tytułu ich rejestracji.
Jakiekolwiek ich przedstawienie na stronie ma na celu jedynie wskazanie producenta prezentowanych produktów (w tym także świadczeniodawcy usług kurierskich i pocztowych). 

§ 5 Pozostałe postanowienia

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 459) oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz. U. 2017, poz. 683) a w zakresie przetwarzania danych osobowych przepisy: ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO)

 § 6 Wymagania techniczne

 W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu użytkownik powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, włączoną obsługę Java Script.

§ 7 Polityka dotycząca plików "cookies"

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

    Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne,
    w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
    Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
    Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą,
    czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
    Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć,
    w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych,
    co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
    W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
    „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
    Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
    Użytkownika do czasu wylogowania,opuszczenia strony internetowej
    lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
    „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
    przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
    Serwis sam w sobie nie zawiera plików cookies. Pliki cookies stosowane są przez
    zainstalowane aplikacje podmiotów trzecich takich jak: Facebook (Lubię to), Google (Maps i Analitycs)
    W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania
    stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies
    w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie
    zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione
    w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies
    w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu
    w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach
    obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
    Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies
    mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
    Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
    i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
    Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem:

     http://wszystkoociasteczkach.pl/  lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje dotyczące zmiany ustawień plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek:

   Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer

§ 8. Zwroty

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Kupujący może poinformować sprzedawcę o odstąpieniu od umowy mailem, wypełniając przygotowany na naszej stronie formularz:

Pobierz ---> Formularz zwrotu towaru

lub składając oświadczenie na piśmie i wysyłając na adres:

FHU EMI -Marek Twardowski
Biuro Handlowe
32-080 Zabierzów, ul. Cmentarna 3

4. Kupujący ma prawo do 12 miesięcy na zwrot towaru w sytuacji gdy sprzedawca nie poinformuje o możliwości zwrotu.
Jeżeli kupujący zostanie poinformowany o prawie odstąpienia od umowy przed upływem 12 miesięcy,
termin na odstąpienie od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia kupującemu informacji o tym prawie.

5. W przypadku zwrotu towaru sprzedawca zwraca kupującemu koszty przesyłki towaru do niego,
jednak jeżeli kupujący wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę,
nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów.

 § 9. Reklamacje

1. Kupujący ma 2 lata na reklamację towaru.

1a. Kupujący może skorzystać z reklamacji na dwa sposoby:

* rękojmia: odpowiedzialność sprzedającego wobec kupującego za wady fizyczne oraz prawne towaru który został
sprzedany przez Firmę EMI
* gwarancja: dobrowolne, pisemne zobowiązanie gwaranta (najczęściej producenta) do bezpłatnego usunięcia
wady lub wymiany towaru na niewadliwy na warunkach określonych w dokumencie gwarancyjnym.

2. W przypadku nabycia wadliwego produktu, kupujący ma prawo zdecydować, czy woli obniżenie jego ceny,
czy odstąpienie od umowy.

3. Jeśli kupujący złoży reklamację w ciągu 12 miesięcy,
automatycznie zakłada się, że rzecz była wadliwa w chwili jej wydania.

4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu max. 14 dni.

§ 10. Gwarancja

Gwarancja podlega pod Ustawę Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Gwarant - FHU EMI Marek Twardowski

1. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta
i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

2. Uprawniony z gwarancji może żądać od gwaranta wydania oświadczenia gwarancyjnego utrwalonego na papierze
lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny).

3. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została
kupującemu wydana.

4. Gwarant formułuje oświadczenie gwarancyjne w sposób jasny i zrozumiały.
– w powszechnie zrozumiałej formie tekstowej, graficznej. Jeżeli rzecz jest wprowadzana do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej,
oświadczenie gwarancyjne sporządza się w języku polskim.

5. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie
od uprawnień wynikających z gwarancji.
Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

6. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego,
a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia
dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji,
oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego przez kupującego.

7. Zgłoszenie może być złożone w dowolnej formie, np: poprzez przesłanie reklamacji na skrzynkę email:
info@sklep-tvsat.com lub drogą listowną na adres Biura Handlowego w Zabierzowie

§ 11. Rękojmia

Sprzęt sprzedany klientom konsumentom po 25 grudnia 2014 r.
w miejsce dotychczasowej „niezgodności towaru z umową sprzedaży”, będzie podlegał rękojmi

1. Odpowiedzialność za wady fizyczne istnieje jeśli wada fizyczna została ujawniona w ciągu dwóch lat od daty wydania sprzętu

2. Okres rękojmi dla klientów niebędących konsumentami (np. biznes, instytucjonalni) wynosi dwa lata licząc od daty wydania (termin analogiczny jak w przypadku konsumentów)
jeśli konsumentowi naprawiano lub wymieniano sprzęt w ramach rękojmi, to przy kolejnej wadzie istotnej konsument może odstąpić od umowy
(w takim przypadku Sprzedawca nie może zaoferować naprawy lub wymiany).

3. Zgłoszenie może być złożone w dowolnej formie, np: poprzez przesłanie reklamacji na skrzynkę email:
info@sklep-tvsat.com lub drogą listowną na adres Biura Handlowego w Zabierzowie

Produkt dodany do ulubionych

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.